Euroopan Unionin Perusoikeusasiakirja

eu-flag

 

Usein toistetaan väitettä on että Euroopan Unionissa  kuolemanrangaistukset on täydellisesti poistettu. 

Tämä rangaistusmuoto olisi poistettu EU-lakiteksteistä, ainakin rauhan aikana käytettävinä rangaistuksina. 

Kuitenkin voimassa olevassa EU-lainsäädännössä on mainittu useampiakin poikkeuksia joissa  

kuolemanrangaistus on edelleen mahdollinen. Esimerkiksi pakenevan vangin paon estäminen on yksi 

tällainen mainittu poikkeus. 

Suomen oma lainsäädäntö ei mahdollista kuolemanrangaistuksen käyttöä. Suomen lait katsotaan kuitenkin 

alisteiseksi EU-lainsäädännölle. Jokin EU-alueella toimiva "kriisiajan erikoistuomioistuin" tms. voisi  

määrätä kuolemanrangaistuksen käyttämisen, ja tuomio olisi laitettava toimeen myös Suomen alueella. 

Nykyisten EU-lakien, ja siinä lueteltujen poikkeustapausten osalta,  kuolemanrangaistusten täytäntöön 

panolle on EU-alueella ja siten myös  Suomessa, lain suoma mahdollisuus sitä rangaistusta käyttää.


Kuolemantuomion mahdollistavat lainkohdat

 

Ehdotus Euroopan Unionin Perusoikeusasiakirjaksi 

Bryssel, 11. lokakuuta 2000


2 Artikla

Oikeus elämään

1. Jokaisella on oikeus elämään.

2. Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä teloittaa.

Selitys

Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan määräykset vastaavat edellä mainittujen Euroopan
ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan artiklojen määräyksiä. Perusoikeuskirjan
52 artiklan 3 kohdan mukaisesti niillä on sama merkitys ja kattavuus kuin edellä mainittujen artiklojen määräyksillä. Tämän johdosta yleissopimuksessa olevien, alla lueteltujen  poikkeusmääritelmien on katsottava sisältyvän myös perusoikeuskirjaan:

a) Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan 2 kohta:

" Elämän riistämistä ei voida katsoa tämän artiklan vastaiseksi teoksi silloin, kun se seuraa voimankäytöstä, joka on ehdottoman välttämätöntä:

a. kenen hyvänsä puolustamiseksi laittomalta väkivallalta

b. laillisen pidätyksen suorittamiseksi tai laillisen vapaudenriiston kohteeksi joutuneen henkilön paon estämiseksi

c. mellakan tai kapinan kukistamiseksi laillisin toimin."


* * *

Yleisellä tasolla, nykyisellä EU-alueella ja mahdollisessa myöhemmin muodostuvassa EU-liittovaltiossa kuolemantuomion langettaminen on siis kielletty.

Kun otetaan huomioon myös erikseen luetellut poikkeustapaukset  a,b ja c , antaa kuolemanrangaistusta koskeva EU-lainsäädäntö jo huomattavasti enemmän tulkintamahdollisuuksia.

a) Esimerkiksi Yhdysvalloissa kuolemantuomioiden keskeisenä ajatuksena on juuri suojella kansalaisia  "laitonta väkivaltaa" vastaan. Myös Euroopan Unionin nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kuolemantuomion, jos sen avulla voidaan antaa "ketä hyvänsä puolustaa laittomalta väkivallalta".  Lakitekstin jättämisellä tällaiseksi myös EU:ssa, lienee jonkinlaisesta pelotevaikutuksesta, jolla myös USA perustelee omia kuolemantuomioitaan.

b) Juridinen ilmaisu "laillisen vapaudenriiston kohteeksi joutunut henkilö" tarkoittaa vankia.  Vankilassa tai mielisairaalaan pakkolaitoksessa tms. vangittuna olevaa ihmistä.

Vankien karkaamisyrityksiä vastaan EU-lainsäädäntö siis sallii kyseisen karkaajan "elämän riistämisen". Henkilön paon estämiseksi

Surmaamisen oikeutuksen edellytyksenä on vain että sen on "ehdottoman välttämätöntä" olosuhteisiin nähden. Esimerkiksi vankilan johdon kannalta vaaralliseksi luokitellun vangin paon estäminen on likimain aina ehdottoman välttämätöntä.

c) Nimenomaisesti "mellakan tai kapinan kukistamiseksi laillisin toimin" voidaan kuolemanrangaistusta käyttää.

  Mahdollisessa perustettavassa EU-Liittovaltiossa kansakunnat voisivat alkaa vaatia oman valtionsa itsenäisyyden palauttamista. Oman maan eroamista Liittovaltiosta. Tällaista vaatimusta todennäköisesti vastustettaisiin jyrkästi Brysselissä. Se taas toisi kansalaiset kadulle,  mellakoimalla ja kapinoimalla, ajamaan omaa keskusvallasta irtautumisen asiaansa eteenpäin.

EU-liittovaltion eheyttä vastaan kapinoinnin voidaan katsoa heikentävänulkoista turvallisuutta. Liittovaltion hajoamista ajavaa kansanliikettä pidettäisiin siksi äärimmäisen vaarallisena toimintana..  

EU-irtautumisia ajava kapinointi  luo nopeasti tilanteen, jossa todetaan  "ehdottoman välttämättömänä" suojaavana toimenpiteenä, EU-laissa jo erillispoikkeuksena mainittuna oleva, kuolemantuomioiden käyttöönotto ja täytäntöönpano.